English EN Polish PL

Regulamin

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego Piękny Brzeg w Węgorzewie


Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Gości Ośrodka Wypoczynkowego Piękny Brzeg.
W momencie wypełnienia karty meldunkowej i jej podpisania, Gość ośrodka akceptuje i zobowiązuje się respektować postanowienia niniejszego regulaminu.
Dopłata za pobyt pomniejszona o kwotę zadatku pobierana jest w dniu przyjazdu, przy zameldowaniu i nie jest zwracana w przypadku skrócenia pobytu lub wydalenia z ośrodka za łamanie zasad regulaminu.
Ośrodek zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji z przyczyn od siebie niezależnych (decyzję władz państwowych, działania siły wyższej, przyrody itp.) wynajmującemu usługobiorcy nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie.
Wynajmujący domek lub przyczepę kempingową Gość ośrodka zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do domku.
W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis.
Na życzenie Gościa Recepcjonista ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe wpisać samodzielnie z dowodu osobistego.
Przy zameldowaniu pobierana jest kaucja w wysokości 300 zł za domek lub przyczepę w formie depozytu gotówkowego lub preautoryzacji karty kredytowej. Kaucja jest zwracana a preautoryzacja cofnięta w dniu wymeldowania gościa, po sprawdzeniu stanu technicznego i wyposażenia domku lub przyczepy. Preautoryzcja jest zwalniana przez Bank Okaziciela karty w terminie zazwyczaj do 14 dni ( ten okres zależy od Banku Okaziciela karty). Gość ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia znajdujących się w domku. Gość ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność za osoby jego odwiedzające podczas pobytu w ośrodku. Kaucja nie jest również zwracana w przypadku zakłócania ciszy nocnej i miru domowego.

Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego.
Gość określa czas pobytu wynajmując domek lub przyczepę. W okresie wakacyjnym czas wynajmu określony jest na tygodniowy pobyt od niedzieli do niedzieli domki na skarpie i od soboty do soboty pozostałe domki. Przyczepy kempingowe wynajmowane są poza pakietami tygodniowymi na minimum 2 doby.
Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu, co jednak nie wiąże ośrodka. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
Pozostanie w domku lub przyczepie kempingowej bądź pozostawienie rzeczy poza godzinę 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu i powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę w pełnej wysokości i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.

Najmujący domek lub przyczepę kempingową Gość nie może przekazywać domku lub przyczepy innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
Osoby niezameldowane mogą przebywać w domku lub przyczepie w godzinach od 7.00 do 22.00.
Przebywanie osób niezameldowanych w domku lub przyczepie Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez wynajmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Obowiązek dokwaterowania ciąży na Gościu ośrodka, który wynajął domek lub przyczepę i przyjmuje osobę odwiedzającą. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji ośrodka.

Przez cały czas pobytu w ośrodku osoby niepełnoletnie powinny znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni.
Regulaminy placu zabaw, miejsca wyznaczonego do kąpieli, wypożyczalni i ośrodka są dostępne w recepcji, na stronie www.pieknybrzeg.pl i w wyznaczonych miejscach.

W domku lub przyczepie kempingowej obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.
Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w domku i przyczepie kempingowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1000 złotych.
W ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego, wyjątek stanowi Tawerna i jej godziny pracy.
W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług ośrodka mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.

Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i/lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń ośrodka, w tym również pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób jego odwiedzających. Obowiązek niezwłocznego zgłoszenia każdorazowej szkody ciąży na Gościu ośrodka.

Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w domku lub przyczepie kempingowej grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
Na terenie ośrodka są wyznaczone miejsca ogniskowe. Rezerwacji miejsca ogniskowego i wniesienie opłaty za drewno dokonuje się w recepcji wg cennika.
Grilowanie jest dozwolone na wolnej przestrzeni z dala od elementów drewnianych, z zachowaniem przepisów przeciwpożarowych.
Każdorazowo opuszczając domek lub przyczepę Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz.
Odpowiedzialność ośrodka z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność ośrodka podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Ośrodek ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu ośrodka albo zajmują zbyt dużo miejsca.
Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.

Przekazanie i zdanie domku lub przyczepy kempingowej następuje w obecności personelu ośrodka. W domku i przyczepie umieszczona jest lista z wyposażeniem. W przypadku zgubienia klucza, jest pobierana opłata wg cennika.
W razie stwierdzenia pozostawienia rażącego nieporządku i nieczystości zostanie pobrana dodatkowa opłata w wysokości 150 złotych – związana z pokryciem kosztów usunięcia zabrudzeń, zniszczeń, przykrych zapachów, itp.
Na terenie ośrodka obowiązuje sortowanie śmieci i odpadów. Wszelkie odpady z domków lub przyczep należy umieszczać wyłącznie w kontenerach na śmieci znajdujących się na terenie obiektu.
Parkowanie samochodów, motorów dla Gości ośrodka odbywa się wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu lub w miejscach wskazanych przez pracowników ośrodka i nie podlega opłacie. Inne środki transportu i samochody Gości nienocujących w ośrodku podlegają opłacie wg cennika.

Ośrodek jest przyjazny zwierzętom. Właściciele zobowiązani są do poinformowania pracownika ośrodka o przyjeździe ze zwierzęciem, posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na terenie ośrodka wyłącznie na smyczy. Właściciele zwierząt domowych ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. Za przebywanie zwierząt w domku lub przyczepie kempingowej jest pobierana opłata wg cennika. Brak zgłoszenia pobytu zwierzęcia nie zwalnia z uiszczenia opłaty.
Za wszelkie zniszczenia roślin, w tym kwietników i drzewek pobierana będzie opłata zgodnie z wartością powstałych szkód. Wyceny dokonuje dyrekcja ośrodka na podstawie obowiązujących cen.

ZOBOWIAZANIA WŁĄŚCICIELA/OPIEKUNA PSA
1. Właściciel psa zobowiązany jest do posprzątania po nim nieczystości
2. Pies musi być zawsze na smyczy wychodząc z domku
3. Zwierzę nie może spać na łóżku ,fotelu,w pościeli
4. Za zniszczenia spowodowane przez zwierzę odpowiada właściciel
5. Niezastosowanie się do regulaminu spowoduje obciążenie właściela/opiekuna zwierzęcia kosztami naprawy uszkodzeń/brakiem zwrotu kaucji

Przedmioty osobistego użytku pozostawione w domku lub przyczepie kempingowej przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji ośrodek przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego, co Gość w pełni akceptuje i wyraża na to zgodę.
W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu ośrodka.
Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu ośrodka lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników ośrodka lub innych osób przebywających w ośrodku, albo też w inny sposób zakłócił spokój w ośrodku. Ponadto Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza niniejszy regulamin. Ośrodek ma prawo do odmowy zakwaterowania i świadczenia usług osobom będącym pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających jak i osobom które zachowują się agresywnie.
Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych np. przerw w dostawie prądu czy wody
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach i mieniu spowodowane nieprzestrzeganiem przez Gości postanowień niniejszego regulaminu.
Na terenie ośrodka wyznaczono i oznakowano miejsce zbiórki ewakuacyjnej, które znajduje się przy Tawernie. Do miejsca zbiórki prowadzą dwie oznakowane drogi, jedna od strony jeziora a druga od strony domków na skarpie.REGULAMIN ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ OŚRODEK PIĘKNY BRZEG

Osoby korzystające ze ścianki wspinaczkowej zobowiązane są do zapoznania oraz przestrzegania Regulaminu Ściany Wspinaczkowej oraz Regulaminu
Ścianka jest czynna według podanego harmonogramu.
Za korzystanie ze ścianki wspinaczkowej pobierane są opłaty na podstawie cennika.
Wspinanie odbywa się na własną odpowiedzialność po podpisaniu oświadczenia
Osoby do 15 roku życia mogą korzystać ze ścianki wspinaczkowej w obecności i za zgodą operatora ścianki.
Przed rozpoczęciem wspinania operator ścianki ma obowiązek udzielić instruktarzu na temat bezpieczeństwa.
Osoby wpinające się mogą rozpocząć zajęcia dopiero po uzyskaniu zgody operatora ścianki.
Operator ścianki ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo w czasie zajęć.
Obowiązuje absolutny zakaz wspinania się oraz asekurowania osobom pod wpływem alkoholu lub innych substancji o podobnym oddziaływaniu.
Należy bezwzględnie stosować się do poleceń operatora ścianki.
Operator ma prawo usunąć osoby nieprzestrzegające Regulaminu ścianki lub poleceń operatora.
Bez asekuracji można wspinać się do wysokości 3 m.
Osoba wspinająca się może ważyć maksymalnie o 50 % więcej niż osoba asekurująca.
Podczas zajęć na ściance wspinaczkowej zabrania się:
Przebywania pod osobą wspinającą się
Przechodzenia pod osobą wspinającą się
Przeszkadzania w asekuracji lub wspinaczce
Wspinania się pod lub nad inną osobą
Asekurowania w oddaleniu od ścianki
Asekuracji na siedząco
Szybkiego opuszczania wspinacza zjeżdżając pod ściankę
Chwytania się spinek
Huśtania na linie asekuracyjnej
Wciągania do góry na linie asekuracyjnej
Wykorzystywanie sprzętu i wyposażenia ścianki wspinaczkowej oraz hali sportowej niezgodnie z przeznaczeniem
Wnoszenia i spożywania alkoholu i substancji o podobnym działaniu
Wspinania bez koszulki
Do zmian w systemach asekuracji, przekręcania chwytów i oznaczeń upoważniania jest obsługa ścianki.
W strefie 3 m od ścianki zabrania się pozostawiania przedmiotów, sprzętu wspinaczkowego. Sprzęt, odzież należy składać w wyznaczonym miejscu.
Podczas wspinania i asekuracji należy dbać o bezpieczeństwo własne oraz innych osób.
Podczas wspinania należy dbać o sprzęt oraz wyposażenie ściany.
Uczestnicy zajęć wspinaczkowych zobowiązani są do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa i praktyki wspinaczkowej:
a. Podczas asekuracji należy stać około 2 m od ścianki i w bok od punktu przyłożenia liny.

b. Podczas asekuracji należy zawiązać węzeł zabezpieczający na końcu liny asekuracyjnej.

c. Podczas asekuracji należy wybierać linę by nie zostawiać niebezpiecznego luzu.

Osoba asekurująca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osoby wspinającej się.
Osoby korzystające ze ścianki wspinaczkowej obowiązani są do korzystania ze sprzętu sprawnego technicznie i posiadające atesty
Wszelkie zauważone usterki, niebezpieczne sytuacje należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze ścianki wspinaczkowej.
Ośrodek Piękny Brzeg nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu Ścianki Wspinaczkowej.
Dyrekcja Ośrodek Piękny BrzegREGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO

OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO PIĘKNY BRZEG W WĘGORZEWIE§ 1. Regulamin określa cennik oraz zasady i warunki wypożyczania kajaków, rowerów wodnych, desek Ośrodka Piękny Brzeg

§ 2. Wypożyczanie sprzętu jest odpłatne z góry, zgodnie z cennikiem

§ 3. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych i nie ponosi odpowiedzialności za spływy organizowane z wykorzystaniem wypożyczonego sprzętu. W przypadku dużej fali
i silnego wiatru wypożyczanie sprzętu jest wstrzymane.

§ 4. Sprzęt wypożyczany jest tylko osobom pełnoletnim za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

§ 5. Osoby nieletnie mogą korzystać z wypożyczonego sprzętu tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.

§ 6. Nie wypożycza się sprzętu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

§ 7. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez wypożyczającego oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem

§ 8. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt.

§ 9. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

§ 10. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których używanie jest obowiązkiem wypożyczającego.

§ 11. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.

§ 12. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu i czasie ustalonym wcześniej przez wypożyczającego i wypożyczalnię.

§ 13. Za sprzęt nie zwrócony w terminie wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% dziennej należności za wypożyczenie.

§ 14. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia.

§ 15. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody zaistniałe na terenie plaży, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.

§ 16. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu opłaty.

§ 17. Za utratę oraz całkowite zniszczenia sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień zamortyzowania.

§ 18. Koszty naprawy częściowo zniszczonego sprzętu pokrywa wypożyczający. Stopień zniszczenia ocenia obsługa wypożyczalni.

§ 19. Sprawy sporne będzie rozstrzygał właściwy sąd.

§ 20. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
pies regulamin

Zapraszamy na mazury DO

OŚRODKA PIĘKNY BRZEG

zobacz więcej
© 2022 Ośrodek wypoczynkowy Piękny Brzeg - Domki letniskowe nad samym jeziorem
projektowanie i optymalizacja stron
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram