Regulamin obiektu

1. DOMKI W OŚRODKU PIĘKNY BRZEG WYNAJMOWANE SĄ NA DOBY, DOBA HOTELOWA TRWA OD GODZINY 15:00 DO GODZINY 11:00 DNIA NASTĘPNEGO

2. CISZA NOCNA NA TERENIE OŚRODKA PIĘKNY BRZEG TRWA OD 22:00 DO 8:00 RANO

3. GOŚCIE ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAMELDOWANIA SIĘ ORAZ UISZCZENIA OPŁATY ZA POBYT W CIĄGU PIERWSZYCH 3 GODZIN OD MOMENTU

PRZYBYCIA I NIE PODLEGA ZWROTOWI W PRZYPADKU SKRÓCENIA POBYTU

4. GOŚĆ MOŻE KORZYSTAĆ Z BOISK, MIEJSCA OGNISKOWEGO I INNYCH ATRAKCJI PO ÓWCZESNYM USTALENIU Z PERSONELEM

5. OŚRODEK PIĘKNY BRZEG NIE ODPOWIADA ZA ZAGINIONE PIENIĄDZE, PAPIERY WARTOŚCIOWE ORAZ INNE KOSZTOWNOŚCI POZOSTAWIONE NA TERENIE OBIEKTU

6. GOŚĆ OŚRODKA PIĘKNY BRZEG PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNĄ ZA USZKODZENIE LUB ZNISZCZENIE URZĄDZEŃ

TECHNICZNYCH ORAZ BRAKI W WYPOSAŻENIU POWSTAŁE Z JEGO WINY LUB OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH

7. OSOBY ODWIEDZAJĄCE, NIE ZAMELDOWANE MOGĄ PRZEBYWAĆ W POKOJU OD GODZINY 6:00 DO GODZINY 22:00 PO UPRZEDNIM POWIADOMIENIU PERSONELU

8. OŚRODEK PIĘKNY BRZEG MOŻE ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA GOŚCIA, KTÓRY MIESZKAJĄC WCZEŚNIEJ RAŻĄCO NARUSZYŁ REGULAMIN

WYRZĄDZAJĄC SZKODĘ W OŚRODKU PIĘKNY BRZEG LUB GOŚCIOM OŚRODKA

9. OŚRODEK PIĘKNY BRZEG NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIE, UTRATĘ SAMOCHODU LUB INNEGO POJAZDU

NALEŻĄCEGO DO GOŚCIA

10. W DOMKU NIE MOŻE NOCOWAĆ WIĘCEJ OSÓB NIŻ JEST TYMCZASOWO ZAMELDOWANYCH. W PRZYPADKU STWIERDZENIA PRZEKROCZENIA

DOPUSZCZALNEJ LICZBY OSÓB MA PRAWO WYKWATEROWAĆ KAŻDĄ DODATKOWĄ OSOBĘ LUB ZAŻĄDAĆ DODATKOWEJ OPŁATY

11. OSOBY NIEZAMELDOWANE W OŚRODKU PIĘKNY BRZEG MOGĄ PRZEBYWAĆ NA TERENIE PENSJONATU W GODZINACH 10:00-22:00

12. ZWIERZĘTA W NASZYM OŚRODKU NIE SĄ AKCEPTOWANE

13. REKLAMACJE DOTYCZĄCE STANU TECHNICZNEGO MOGĄ BYĆ SKŁADANE W CIĄGU 3 GODZIN OD MOMENTU ZAKWATEROWANIA.

USZKODZENIA NIE ZGŁOSZONE LUB POWSTAŁE W TRAKCIE POBYTU ZOSTANĄ POLICZONE WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCEJ WARTOŚCI, A KWOTĄ NAPRAWY ZOSTANIE OBCIĄŻONY GOŚĆ

14. GOŚĆ W CZASIE POBYTU W OŚRODKU PIĘKNY BRZEG ZOBOWIĄZANY JEST TO SPRZĄTANIA WYNAJMOWANYCH POMIESZCZEŃ

15. GOŚĆ MOŻE ZREZYGNOWAĆ ZE SPRZĄTANIA I ZLECIĆ PRACOWNIKOM WYKONANIE TEJ USŁUGI PO UISZCZENIU OPŁATY W WYSOKOŚCI 20 ZŁ (JEDNORAZOWE DZIENNE SPRZĄTANIE)

16. OŚRODEK PIĘKNY BRZEG ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA REZERWACJI Z PRZYCZYN OD SIEBIE NIEZALEŻNYCH (DECYZJĘ WŁADZ

PAŃSTWOWYCH, DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ, PRZYRODY, ITP.), USŁUGOBIORCY NIE PRZYSŁUGUJE Z TEGO POWODU ODSZKODOWANIE

17. REZYGNACJA Z PRZYCZYN LOSOWYCH JEST TRAKTOWANA JAKO REZYGNACJA Z WINY KLIENTA WRAZ Z WYNIKAJĄCYMI Z TEGO

TYTUŁU KONSEKWENCJAMI

18. REZERWACJI DOKONAĆ MOŻNA WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE LUB EMAILOWO ZE ZWROTNYM POTWIERDZENIEM ZE STRONY PERSONELU OŚRODKA

19. POTWIERDZENIEM REZERWACJI ZE STRONY GOŚCI JEST WYŁACZNIE WPŁATA ZADATKU O WARTOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 30% WARTOŚCI ZAREZERWOWANYCH NOCLEGÓW (NIE MNIEJ NIŻ 200ZŁ)

20. W PRZYPADKU REZYGNACJI GOSCI Z POBYTU ZADATEK JEST BEZZWROTNY

21. WSZYSCY GOŚCIE ZOBOWIĄZANI SĄ DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU

22. W SPRAWACH NIE UREGULOWANYCH NINIEJSZYM REGULAMINEM, ZASTOSOWANIE MAJĄ PRZEPISY O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH I

KODEKS CYWILNY

23. NA TERENIE BUDYNKÓW OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA TYTONIU. PALIĆ WOLNO TYLKO W MIEJSCACH DO TEGO

WYZNACZONYCH. ZA ZŁAMANNIE ZAKAZU GROZI KARA 500 ZŁ/OSOBA

24. DOKONANIE REZERWACJI OZNACZA AKCEPTACJĘ REGULAMINU POBYTU PRZEZ GOŚCI